PROGRAM WYCHOWAWCZY

Cel nadrzędny:

 • tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych
 • rozwijanie rozróżniania dobra od zła
 • kształtowanie podstawowych norm moralnych np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności
 • uświadomienie zagrożeń otaczającego świata
 • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków

Kryteria sukcesu:

Dziecko:

 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami
 • szanuje cudze zdanie i wolność innych
 • rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
 • rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
 • zauważa sytuację zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • porafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 • rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
 • ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczetej pracy
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenie sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, mozliwości i umiejętności

Zadania szczegółowe:

1. Bądź koleżeński – zgodnie baw się z kolegami

 • szanuj cudzą własność
 • dziel się z innymi tym co masz
 • nie wyrządzaj krzywdy innym
 • nie rób drugiemu co tobie nie miłe ( nie wyśmiewaj się , nie przedrzeźniaj)
 • pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują – zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie
 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie
 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja
 • uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania konfliktu – używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycielki
 • słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom
 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania
 • sprawianie radości innym dzieciom składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków
 • opiekowanie się nowymi kolegami, oraz tymi którzy tej pomocy potrzebują

2. Kontroluj swoje zachowanie – unikaj krzyku i kłótliwości

 • przestrzegaj zawartych umów i reguł
 • oceniaj zachowanie, a nie osoby
 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany
 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach
 • wystrzegaj się kłamstwa
 • odróżniaj dobro od zła
 • mów o swoich uczuciach
 • ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich
 • zgodnego zachowania się podczas zabawy
 • korzystania ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania konfliktów
 • porozumiewania się umiarkowanym głosem
 • ponoszenia konsekwencji łamania zawartych umów
 • reagowanie na umówione sygnały
 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np. gryzmolenie po kartce, zagniatanie lub darcie papieru)
 • poznanie wzorców właściwego zachowania
 • uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich
 • podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania
 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych
 • systematyczne prowadzzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się odczuciami innych
 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych

3. Bądź kulturalny – używaj form grzecznościowych

 • proszę, dziękuje, przepraszam
 • nie mów z pełnymi ustami
 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań
 • bądź miły dla innych osób
 • dbaj o porządek wokół siebie
 • słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają – samodzielne podejmowanie prostych obowiązków i zadań w domu i przedszkolu
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny – spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają, opiekowanie się słabszymi
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach
 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się
 • utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
 • poszanowanie własności wytworów pracy kolegów
 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa
 • rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-viv`u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia

4. Dbaj o bezpieczeństwo – nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw

 • nie promuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia
 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczzenie, złe samopoczucie)
 • pamiętaj swój adres zamieszkania
 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań
 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
 • nie zbliżaj się do niebezpiecznych zwierząt
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych – cykliczne spotkania z policjantem: „Bądź ostrożny na drodze”, „Bezpieczne wakacje”, „Obcy niebezpieczny”
 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu
 • omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia
 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
 • spotkanie z weterynarzem, omówienie zachowań niektórych zwierząt
 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych
 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy ( wycieczki na skrzyżowanie , filmy edukacyjne) – zorganizowanie quizu „Umiem się bezpiecznie poruszać po drodze”, Konkurs plastyczny” Jak dbam o swoje bezpieczeństwo”
Skip to content