Statut przedszkola

Poniżej link do Statutu w formie PDF

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Nr 1943, poz.2572 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 oraz z 2017r., poz.60),
 • Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz 94 z późn. zm.)
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r., poz. 1591),
 • Uchwała Rady Gminy Wieliszew nr XXXV/355/2013 z dnia 03 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Wieliszew w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliszew
 • Uchwała Rady Gminy Wieliszew nr XXXIV/349/2013 z dnia 05 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.102 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera :

 

 

§1

 1. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Łajskach, zwane dalej „przedszkolem”, jest samorządowym przedszkolem czterooddziałowym. W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole pięciooddziałowe .
 2. Nową siedzibą przedszkola od grudnia 2015 r. jest rozbudowany budynek w Łajskach przy ul. Kościelnej nr 63, 05-119 Legionowo.
 3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności .
 5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach .

 

§2

 1. Organem prowadzącym przedszkola jest Gmina Wieliszew.

2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

 1. Gminę Wieliszew;
 2. Rodziców – w formie opłat za dodatkowe godziny realizowane ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych Przedszkole używa pełnej nazwy pieczęci nagłówkowej o treści: Przedszkole Samorządowe nr 3 w Łajskach, NIP: 536 16 64 474
 3. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującego skrótu nazwy przedszkola: „ Przedszkole Samorządowe w Łajskach.”
 4. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 4

5. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

6. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Świadczenia wykraczające ponad podstawę programową są odpłatne.

7. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Gminy Wieliszew.

8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci . stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców w oparciu o koszty kalkulacyjne produktów przeznaczonych do przygotowywania posiłków.

9. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

10Opłaty na żywienie dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

11. Opłaty za dodatkowe godziny dziecka w przedszkolu wnoszone są z dołu w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca. Od 1 stycznia 2012 r. miesięczna opłata wynika z faktycznej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/121/11).

 1. W przypadku przekroczenia czasu, opłatę pobiera się po przekroczeniu 10 minut kolejnej godziny.
 2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny opłata za godzinę ulega obniżeniu o 25% za drugie i następne dziecko (Uchwała Rady Gminy nr XIV/121/11).

14. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie;

2) obiad;

3) podwieczorek

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola, a zatwierdza dyrektor.
 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy informacyjnej w placówce.
 4. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza przedszkole przygotowuje posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.
 5. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia , lekcji otwartej itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt 3 i 4 Prawa oświatowego, statut przedszkola zawiera;

3) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

4) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

 

§1

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowejwychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.

 1. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
 2. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 3. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
 1. pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci,
 2. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom,
 3. organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii,
 4. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym,
 5. udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością,
 7. umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 8. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

 

§2

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
w przedszkolu.

 1. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 2. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
 3. Specjaliści zobowiązują do dokumentowania obserwacji psychologiczno-pedagogicznych.
 4. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 7. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 

 1. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

§3

 

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
 1. realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
 3. zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.

 

§4

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

 

§5

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
 2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§6

1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

 1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy,
 2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci,
 3. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju,
 4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci,
 5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu,
 6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka ,
 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
 4. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej,

 

 

 

§7

 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor niezwłocznie informuje rodziców o jego stanie , a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 

Rozdział 3

Organy przedszkola

 

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt 8 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera także organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami.

 

§1

1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców.

§ 2

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
 1. kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu

administracyjnego, którym zarządza;

 1. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
 2. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
 3. dyrektora samorządowego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wieliszew
 4. przewodniczącego rady pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 3 w Łajskach
 5. organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
 2. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych jej zadań.
 3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym :
 1. Opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,
 2. Prowadzi hospitację zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,
 3. Dokonuje oceny nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,
 1. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 

§ 3

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 2. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 3 w Łajskach” który określa:
 1. organizację zebrań;
 2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
 3. sposób dokumentowania działań rady;
 4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne;
 1. Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 3 Łajskach realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

 

§4

Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

 1. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.
 2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 3 Łajskach”.
 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach przedszkola.
 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

 

§ 5

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

§ 6

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 5,6,7, 10,11Prawa oświatowego statut zawiera:

5) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem;

6) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

7) formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami;

10) czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców;

11) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący;

 

§ 1

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 3. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 4. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
 5. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

 

§2

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
 7. Dyrektor drogą zarządzenie określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:
 1. sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;
 2. zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
 3. trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

 

§ 3

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

a) znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

 

b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

   1. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci,

a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

 1. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia izb lekcyjnych, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;
 1. Obowiązkiem rodziców jest:
 1. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
 2. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 3. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;
 4. informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
 5. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:
 1. zebrania ogólne,
 2. zebrania oddziałowe,
 3. konsultacje indywidualne,
 4. uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny,
 5. zajęcia otwarte dla rodziców,
 6. dni adaptacyjne ,
 7. kącik informacji dla rodziców,
 8. wystawy prac plastycznych dzieci.

 

§ 4

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 ,a w godz. 8.00do 13.00 obywa się realizacja podstawy programowej;

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy w pracy przedszkola i przedstawia go do uzgodnienia radzie rodziców.
 3. Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola.
 4. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do 30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.
 5. Na wniosek dyrektora, za zgodą rady rodziców, uzgodnienie przerwy w pracy przedszkola, może odbyć się w innych terminach niż określone w ust. 3 i 5.
 6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

7. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 1. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 2. Liczba dzieci w grupie między oddziałowej nie może przekraczać 25.

 

§ 5

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących obowiązkowe wychowanie przedszkolne.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji podstawy programowej dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 12 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:

a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

§1

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

a)Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

nauczyciel wychowania przedszkolnego;

psycholog,

logopeda,

nauczyciel wspomagający,

pedagog – oddelegowanie,

b)Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy :

pracownicy administracji- intendentka,

pracownicy obsługi,

pomoc nauczyciela,

§ 2

1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:

 1. realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;
 2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;
 4. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;
 5. komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;
 6. organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 7. opieka nad powierzoną salą lekcyjną oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie.
 1. Do zakresu zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje pedagoga należy w szczególności:
 1. praca z dziećmi mającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym,
 2. współpraca w zespole ,
 3. prowadzenie dokumentacji specjalistycznej,
 4. informuje na bieżąco o postępach,
 1. Zakres zadań psychologa i logopeda w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

 

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

 

 

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 13 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera

 1. prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu;
 2. przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów;

 

§ 1

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 4. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 5. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 6. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

§ 2

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 2. respektowania poleceń nauczyciela;
 3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
 4. dbania o czystość i higienę osobistą;
 5. dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;

§ 3

Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej trzy miesiące, i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności .

 

 

Rozdział 7

Ceremoniał przedszkola

 

Zgodnie z art. 98 ust.1 pkt 14 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera warunki stosowania sztandaru przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione.

 

§ 1

1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.

2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

 1. zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków;
 2. święto flagi;

Uroczystości przedszkolne do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej oraz części artystycznej.

 

§ 2

Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 1

1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.

 1. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.
 2. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
 3. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Statutem maja zastosowanie przepisy ogólne ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy .

 

§ 2

1. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.

Skip to content