REGULAMIN ODBIERANIA
DZIECI Z PRZEDSZKOLA

REGULAMIN ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁAJSKACH

 • Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie może być odwołane lub zmienione w każdej chwili.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odbierania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
 • O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszystkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 • Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.
 • W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca,dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamiamy najbliższy komisariat policji.
 • Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 do 8.30.
 • Osoba odprowadzająca do przedszkola dziecko powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi Przedszkole.
 • Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to pracownikowi przedszkola. Dziecko odbierane jest bezpośrednio z sali od nauczyciela. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 • Dziecko odbierane jest z chwilą przekazania tej informacji nauczycielowi (nie jest możliwe zostawienie jeszcze dziecka) chyba , że na czas skończenia zabawy lub posprzątania zabawek.

Rodzice odbierający dziecko z przedszkola nie wchodzą do sali

Skip to content