wt., 2020-02-25 - 17:14

Zabawy sensoryczne, silnie oddziałujące na zmysły to jedne z ulubionych zabaw dzieci. Dzieci z grupy V miały okazję się o tym przekonać. Przedszkolaki z pomocą pań przygotowały sztuczny śnieg z pianki i sody oczyszczonej.

pon., 2020-02-10 - 20:28

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2020/2021

http://www.edukacja.wieliszew.pl/aktualnosci/28

Do 16 marca planujemy uruchomić system teleinformatyczny, który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania przedszkolnego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia nr 8/202 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 stycznia 2020 r. Adres strony internetowej zostanie podany niezwłocznie po jej uruchomieniu, prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej oraz na stronach przedszkoli i szkół.

Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew zostanie udostępniona 1 marca 2020 r. do godz. 12.00 na stronie: www.edukacja.wieliszew.pl
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie a datą zakończenia tego etapu.
2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/288/2017 z dnia 24 marca 2017 r. wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.
3. Informacje ogólne
• W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie gminy Wieliszew:
- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014),oraz
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Wieliszew mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
• Dzieci urodzone w 2018 r. nie borą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2018 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
• Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. Organizację oddziałów przedszkolnych ustala dyrektor przedszkola/szkoły.

4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 9 marca do 13 marca 2020 r. do godz. 16:00. Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach oraz ze strony www.edukacja.wieliszew.pl .
Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

5. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
• We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (co najwyżej 3) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
• Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu wypełniają wniosek o przyjęcie w systemie informatycznym, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
• Wypełnienie wniosku jedynie na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru oznacza, iż dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.
• Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły/przedszkola.
• Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
• Do wniosku składanego w placówce pierwszego wyboru należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

• Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
• Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
- zwrócić się do wójta gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W tym celu wójt:
- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
• W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Wieliszew nr XXXIII/288/2017, tzw. kryteria lokalne.
• Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
• Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

6. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność.
• Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wskazanej na liście preferencji.
• Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. ustawowe):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne:
1) Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka
2) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą — kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
3) Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka
4) Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie Gminy Wieliszew
5) Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat
6) Kryterium dochodowe

http://edukacja.wieliszew.pl/pliki/aktualnosci/2019/7_deklaracja%20kont… - deklaracja kontynuacji

http://edukacja.wieliszew.pl/pliki/aktualnosci/2019/5_oswiadczenie%20do… - oświadczenie dochód

http://edukacja.wieliszew.pl/pliki/aktualnosci/2019/6_oswiadczenie%20wi… - oświadczenie wielodzietność

http://edukacja.wieliszew.pl/pliki/aktualnosci/2019/3_kryterium_dochodo… - kryterium_dochodowe

pon., 2020-02-10 - 20:16

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

1. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w przedszkolach wyłącznie w terminie od 10 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur nie będzie możliwe. Dyrektor przedszkola dyżurnego ustala dni i godziny przyjmowania kart zapisu.
2. Zgłoszeń dzieci do przedszkola dyżurującego (pracującego) należy dokonywać w placówce, do której uczęszcza dziecko.
3. Dyrektor jest zobowiązany do 15 czerwca br. przekazać informację o liczbie zapisanych dzieci placówkom dyżurnym.
4. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu przy zachowaniu zasady pierwszeństwa przyjęcia dzieci zapisywanych powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania.
5. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice mogą pobrać ze stron internetowych placówek lub otrzymać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2019/20. Karta powinna być ostemplowana przez to przedszkole.
6. Liczba miejsc w przedszkolu dyżurującym powinna odpowiadać potrzebom zgłaszanych dzieci z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych przedszkola.
7. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie:
a) do dnia 26 czerwca w przypadku dyżuru w pierwszym terminie,
b) do dnia 10 lipca w przypadku dyżuru w drugim,
c) do dnia 20 lipca w przypadku dyżuru w trzecim terminie,
d) do dnia 5 sierpnia - czwarty i piąty termin
i okazanie w pierwszym dniu korzystania z przedszkola dyżurnego dowodu wpłaty
8. Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru reguluje UCHWAŁA NR XLIV/410/2018 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
9. Rodzice dziecka korzystającego z pomocy OPS są zobowiązani do przedłożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedniej decyzji o przyznanej przez OPS pomocy
01.07. – 10.07.2020 r. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliszewie

13.07. – 23.07.2020 r. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Skrzeszewie

24.07. – 05.08.2020 r. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliszewie

06.08. – 18.08.2020 r. Przedszkole Samorządowe w Łajskach

19.08. – 31.08.2020 r. Przedszkole Samorządowe w Janówku

wt., 2020-01-14 - 13:26

Bal karnawałowy
05.02.2020 ( Środa)

Prosimy, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola
w strojach karnawałowych.
Po zakończonym balu zostaną dopiero przebrane w stroje codzienne.
Podczas balu będą robione zdjęcia (fotograf)

wt., 2020-01-14 - 12:43

Szanowni Rodzice
Dzieci z naszego przedszkola jadą na wycieczki na przedstawienia teatralne.
28.01.2020 (wtorek)
Koszt: bilet + autokar - 30 zł
Wyjazd z przedszkola 9:30
04.02.2020 (wtorek)
Koszt: bilet + autokar – 32 zł
Wyjazd z przedszkola – 9:10
Prosimy, przyprowadzić tego dnia dzieci do godziny 8:15

Wpłaty prosimy dokonać do 24.01.2020 na konta Rady Rodziców poszczególnych grup.

Kwota 62 zł.
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, teatr

pon., 2020-01-13 - 15:47

Szanowni Rodzice
Grupa V

Prosimy, aby na środę 15.01.2020
dzieci przyniosły podpisany słoik (bez zakrętki)

śr., 2020-01-08 - 22:02

18 stycznia 2020
Poczytalnia Legionowo, ul. Kościuszki 8A Legionowo, II piętro
14:00

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Działamy Lokalnie" serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie z fizjoterapeutą pt. "Problem napięcia mięśniowego u dzieci w wieku przedszkolnym - jak go rozwiązać".
Jest to drugi z cyklicznych Warsztatów dla Mamy i Taty - obecnych i przyszłych rodziców.

Podczas warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Napięcie obniżone, wzmożone, asymetryczne – co to znaczy?
2. Państwa dziecko ma zaburzenie napięcia mięśniowego – czy to źle?
3. Wady postawy a napięcie mięśni.
4. Chodzenie na palcach – patologia czy fizjologia?
5. Co łączy wadę wymowy, grymaszenie podczas jedzenia i postawę z dużym uwypuklonym brzuszkiem?
6. Zgrzytanie zębami, problemy z używaniem kredek, nożyczek itp. oraz hiperaktywność ruchowa – czy mają cechy wspólne?
7. Pomysły na ćwiczenia dla przedszkolaka w domu i na placu zabaw.

Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

Wstęp wolny.

wt., 2020-01-07 - 11:23

Szanowni Państwo
Grupa V
Grupa V pragnie pomóc w akcji charytatywnej
„Kolędowanie dla Madzi”
organizowanej w Szkole Podstawowej w Łajskach.
10.01.2020 (piątek) godzina 17.00
Tego dnia nasza grupa wystąpi z piosenką „Elfy”.
Prosimy o ubranie dzieci na występ :
Dziewczynki – całe na czerwono
chłopcy – cali na zielono.

Zbiórka w strojach o godzinie 16:55 w Szkole Podstawowej w Łajskach.